MESURES DE PREVENCIÓ

S’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públics cap a la taquilla, lloc d’actuació, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada-sortida / anada-tornada, així com la distància de separació mínima d’un metre entre corredors, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant en les taquilles com en els accessos a l’espai.

Es col·locaran en les entrades de l’espai, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic, amb activitat viricida.

Així mateix, la sortida del públic, al final dels concerts, ha de realitzar-se de manera escalonada per zones, garantint la distància entre persones.

Durant el procés d’acomodació al Pati d’Armes, s’exigirà al públic l’ús de mascaretes com a mesura complementària, ja que podria ser difícil respectar la distància de seguretat entre espectadors fins a estar asseguts.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.

L’ús de mascareta és obligatori durant tot el concert, així com per a qualsevol desplaçament dins del recinte.