MESURES DE PREVENCIÓ

S’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públics cap a la taquilla, lloc d’actuació, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada-sortida / anada-tornada, així com la distància de separació mínima d’un metre entre corredors, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat en tot moment.

Es col·locaran en les entrades dels espais, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic, amb activitat viricida.

Així mateix, la sortida del públic, al final dels concerts, ha de realitzar-se de manera escalonada per zones, garantint la distància entre persones.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.

En el cas de les sales: l’ús de mascareta és obligatori durant tot el concert, així com per a qualsevol desplaçament dins de l’espai, a excepció del moment de consumició de begudes i/o menjar.

En el cas del Castell de Montjuïc l’ús de mascareta és obligatori durant l’entrada al recinte, l’acomodació a taules i cadires així com l’ús dels lavabos i/o espais comuns i interiors.